REGULAMIN PANELU DLA AKCJONARIUSZY

§ 1
Definicje

Terminy stosowane w niniejszym Regulaminie, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, mają następujące znaczenie:

1. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej (to jest adres e‑mail), umożliwiające korzystanie z Usług Panelu dla Akcjonariuszy wymagających Rejestracji Konta Akcjonariusza, Aktywowania Konta Akcjonariusza lub Uwierzytelnienia;

2. Akcjonariusz – osoba posiadająca status akcjonariusza PWS Konstanta S.A. zgodnie z odrębnymi przepisami, który korzysta z Usług Panelu dla Akcjonariuszy;

3. Aktywowanie Konta Akcjonariusza – autoryzacja Akcjonariusza, która następuje poprzez prawidłowe zalogowanie się przez Akcjonariusza do Panelu dla Akcjonariuszy za pomocą nazwy (loginu) Akcjonariusza i hasła tymczasowego ustalonych przez Usługodawcę i przesłanych Akcjonariuszowi na adres e-mail podany do kontaktu drogą elektroniczną z Akcjonariuszem; Aktywowanie Konta Akcjonariusza następuje:

i) w procesie Rejestracji Konta Akcjonariusza, pod warunkiem, że Akcjonariusz ustanowi Hasło;

ii) na późniejszym etapie – w przypadku utraty Hasła i przesłania przez Akcjonariusza do Usługodawcy na adres pws@pwskonstanta.pl wniosku o ponowne Aktywowanie Konta Akcjonariusza z uwagi na utratę Hasła, pod warunkiem, że Akcjonariusz ustanowi nowe Hasło;

4. Cookies – pliki tekstowe zachowane przez przeglądarkę Akcjonariusza na twardym dysku komputera lub innych urządzeniach końcowych Akcjonariusza, takich jak np. tablet, telefon komórkowy, które mogą być wykorzystywane przez Panel dla Akcjonariuszy w celu rozpoznania Akcjonariusza i dostosowania do niego wyświetlanych treści, w celu świadczenia Usług Panelu dla Akcjonariuszy, utrzymania sesji Akcjonariusza, tworzenia statystyk;

5. Hasło – wskazany przez Akcjonariusza indywidualnie przez niego wybrany, ciąg znaków identyfikujących i uwierzytelniających Akcjonariusza, składający się przynajmniej z 8 (słownie: ośmiu) znaków, w tym zawierający przynajmniej jedną dużą literę, jedną małą literę, jedną cyfrę lub jeden znak specjalny;

6. Link informujący – link przesłany Akcjonariuszowi na adres e-mail wskazany przez Akcjonariusza do kontaktu drogą elektroniczną, prowadzący do Panelu dla Akcjonariuszy na stronie internetowej w domenie www.pwskonstanta.pl kierującej do domeny www.intranet.pwskonstanta.com.pl, gdzie zostały zamieszczone wymagane przez prawo lub statut spółki ogłoszenia pochodzące od PWS Konstanta S.A.;

7. Panel dla Akcjonariuszy – wydzielona część programu komputerowego o nazwie „Extranet PWS Konstanta S.A.”, umieszczona na serwerze z dostępem poprzez sieć Internet pod adresem strony internetowej w domenie www.pwskonstanta.pl kierującej do domeny www.intranet.pwskonstanta.com.pl oraz bezpośrednio pod adresem strony internetowej w domenie www.intranet.pwskonstanta.com.pl, umożliwiająca Akcjonariuszom korzystanie z mechanizmów informatycznych celem korzystania z Usług Panelu dla Akcjonariuszy, w tym umożliwiająca zapoznanie się z treścią, pobranie, odtworzenie i utrwalenie treści, w tym wydrukowanie informacji, danych i wybranych dokumentów PWS Konstanta S.A. oraz wymaganych przez prawo lub statut spółki ogłoszeń pochodzących od PWS Konstanta S.A.;

8. PWS Konstanta S.A. – spółka z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073190, posiadająca kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 650.000,00 zł, NIP 937–000–61–46 oraz numer REGON 070490343, wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 00000092/U, posiadającą zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. o numerze 516 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, adres elektroniczny: pws@pwskonstanta.pl, strona internetowa: www.pwskonstanta.pl, telefon: + 48 (33) 815 70 53, fax + 48 (33) 815 10 97;

9. Regulamin – niniejszy Regulamin Panelu dla Akcjonariuszy, określający zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę z wykorzystaniem Panelu dla Akcjonariuszy; Regulamin jest Regulaminem szczegółowym,
o którym mowa w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną;

10. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę z wykorzystaniem Serwisu;

11. Rejestracja Konta Akcjonariusza – założenie przez Usługodawcę dla Akcjonariusza Konta Akcjonariusza w Panelu dla Akcjonariuszy, które odbywa się pod warunkiem podania Usługodawcy przez Akcjonariusza:

i) nazwiska i imienia Akcjonariusza, albo firmy (nazwy) Akcjonariusza, który nie jest osobą fizyczną;

ii) adresu zamieszkania Akcjonariusza albo adresu siedziby Akcjonariusza, który nie jest osobą fizyczną oraz adresu do doręczeń jeżeli jest inny niż ww. adresy;

iii) adresu e-mail do kontaktu drogą elektroniczną z Akcjonariuszem, na który zostaną przesłane przez Usługodawcę: nazwa (login) Akcjonariusza i unikalne hasło tymczasowe;

iv) Hasła;

12. Serwis – grupa powiązanych z sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru, w tym formularze i aplikacje, połączone wzajemnymi relacjami, umieszczone na serwerze z dostępem do nich poprzez sieć Internet pod adresem strony internetowej w domenie www.pwskonstanta.pl;

13. Umowa/umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą,
a Akcjonariuszem o świadczenie Usług Panelu dla Akcjonariuszy;

14. Usługi/Usługi Panelu dla Akcjonariuszy – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, to jest usługi świadczone Akcjonariuszowi przez Usługodawcę bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Akcjonariusza, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, szczegółowo określone w Regulaminie;

15. Usługodawca – PWS Konstanta S.A.;

16. Uwierzytelnienie – zidentyfikowanie Akcjonariusza w Panelu dla Akcjonariuszy, dla którego dokonano Rejestracji Konta Akcjonariusza oraz który to Akcjonariusz prawidłowo dokonał Aktywowania Konta Akcjonariusza; zidentyfikowanie Akcjonariusza w Panelu dla Akcjonariuszy odbywa się, pod warunkiem: podania przez Akcjonariusza:

i) nazwy (loginu) nadanego Akcjonariusza w procesie Rejestracji Konta Akcjonariusza przez Usługodawcę lub zmienionego zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

ii) Hasła wskazanego przez Akcjonariusza w procesie Rejestracji Konta Akcjonariusza lub zmienionego zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

Postanowienia ogólne
§ 2

1.        Regulamin określa:

1.1.   rodzaje i zakres świadczenia Usług Panelu dla Akcjonariuszy;

1.2.   warunki i zasady świadczenia Usług Panelu dla Akcjonariuszy;

1.3.   warunki zawierania i rozwiązywania Umów;

1.4.   tryb postępowania reklamacyjnego.

2.        Podmiotem świadczącym Usługi Panelu dla Akcjonariuszy jest Usługodawca, to jest:

PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073190, posiadająca kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 650.000,00 zł, NIP 937–000–61–46 oraz numer REGON 070490343, wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 00000092/U, posiadającą zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. o numerze 516 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, adres elektroniczny: pws@pwskonstanta.pl, strona internetowa: www.pwskonstanta.pl, telefon: + 48 (33) 815 70 53, fax + 48 (33) 815 10 97.

3.        Regulamin jest udostępniany Akcjonariuszom nieodpłatnie w Serwisie pod adresem internetowym
w domenie www.pwskonstanta.pl oraz w Panelu dla Akcjonariuszy pod adresem internetowym w domenie www.pwskonstanta.pl kierującym do domeny www.intranet.pwskonstanta.com.pl oraz w Panelu dla Akcjonariuszy udostępnianym bezpośrednio pod adresem strony internetowej w domenie www.intranet.pwskonstanta.com.pl, w formie pliku pdf lub w innej formie, która umożliwia zapoznanie się z jego treścią, pobranie, odtworzenie i utrwalenie jego treści, w tym wydrukowanie. Akcjonariusz ma możliwość dostępu do Regulaminu m.in. korzystając bezpośrednio z Panelu dla Akcjonariuszy lub posługując się linkiem (łączem) przekierowującym do Regulaminu w Panelu dla Akcjonariuszy na stronie internetowej w domenie www.pwskonstanta.pl lub na stronie www.intranet.pwskonstanta.com.pl (łączem udostępnionym np. w treści wiadomości e-mail lub łączem udostępnionym w Serwisie). W związku
z procesem Rejestracji Konta Akcjonariusza oraz Aktywowaniem Konta Akcjonariusza, Regulamin jest ponadto udostępniany Akcjonariuszowi poprzez przesłanie linku do Regulaminu w wiadomości e-mail na adres wskazany przez Akcjonariusza do kontaktu drogą elektroniczną. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.

4.        Warunkiem korzystania z Usług Panelu dla Akcjonariuszy oferowanych za pośrednictwem Panelu dla Akcjonariuszy jest zaakceptowanie postanowień:

i)                 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną;

ii)               Regulaminu Panelu dla Akcjonariuszy.

W Panelu dla Akcjonariuszy Akcjonariusz składa oświadczenie o zapoznaniu się treścią Regulaminu Panelu dla Akcjonariuszy oraz oświadczenie o akceptacji postanowień Regulaminu Panelu dla Akcjonariuszy oraz o chęci skorzystania z Usług Panelu dla Akcjonariuszy świadczonych przez Usługodawcę, o których mowa w Regulaminie Panelu dla Akcjonariuszy, zgodnie z jego postanowieniami.

 

 

Rodzaje i zakres Usług Panelu dla Akcjonariuszy

§ 3

1.        Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi Panelu dla Akcjonariuszy:

1.1.   poprzez Konto Akcjonariusza w Panelu dla Akcjonariuszy pod adresem strony internetowej w domenie www.pwskonstanta.pl kierującej do domeny www.intranet.pwskonstanta.com.pl oraz w Panelu dla Akcjonariuszy udostępnianym bezpośrednio pod adresem strony internetowej w domenie www.intranet.pwskonstanta.com.pl:

1.1.1.      umożliwianie Akcjonariuszom zapoznania się z treścią, pobrania, odtworzenia i utrwalenia treści, w tym wydrukowania informacji, danych i wybranych dokumentów PWS Konstanta S.A. oraz wymaganych przez prawo lub statut spółki ogłoszeń pochodzących od PWS Konstanta S.A.;

1.1.2.      udostępnianie treści Regulaminu, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, Klauzul informacyjnych i innych dokumentów;

1.2.   poprzez przesyłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Akcjonariusza do kontaktu drogą elektroniczną:

1.3.1.       doręczanie treści Regulaminu, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, Klauzul informacyjnych i innych dokumentów;

1.3.2.       doręczanie treści oświadczeń i informacji przesyłanych przez Usługodawcę w związku z Rejestracją Konta Akcjonariusza, Aktywowaniem Konta Akcjonariusza, Uwierzytelnianiem oraz w związku
z funkcjonalnościami Panelu dla Akcjonariuszy, w tym doręczanie nazwy (loginu) Akcjonariusza oraz hasła tymczasowego, Linku informującego;

1.3.3.       informowanie o zamieszczeniu w Panelu dla Akcjonariuszy nowych informacji, danych i wybranych dokumentów PWS Konstanta S.A. oraz wymaganych przez prawo lub statut spółki ogłoszeń pochodzących od PWS Konstanta S.A., a także ich zmian.

2.        Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru lub zmiany: rodzaju, zakresu, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Usług Panelu dla Akcjonariuszy przed zawarciem Umowy o ich świadczenie. Ze względów bezpieczeństwa, względów technicznych lub jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma również prawo czasowo zawiesić lub ograniczyć możliwość korzystania z Usług Panelu dla Akcjonariuszy, w tym zawiesić lub ograniczyć dostęp do Panelu dla Akcjonariuszy na okres konieczny do usunięcia przeszkód, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Warunki świadczenia Usług Panelu dla Akcjonariuszy

§ 4

1.        Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług Panelu dla Akcjonariuszy jest posiadanie dostępu do sieci Internet, przeglądarki internetowej w aktualnej wersji, poprawnie skonfigurowanej, wraz z włączoną
i aktywną obsługa plików Cookies. Polityka dotycząca plików Cookies uregulowana została w Załączniku do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, określonym jako „Polityka cookies”.

2.        Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług Panelu dla Akcjonariuszy jest: posiadanie przez Akcjonariusza Adresu elektronicznego (konta poczty e-mail), Rejestracja Konta Akcjonariusza, Aktywowania Konta Akcjonariusza oraz Uwierzytelnienie.

3.        Korzystanie z Usług Panelu dla Akcjonariuszy polegające na wydruku treści, w tym treści Regulaminu, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, Klauzul informacyjnych wymaga użycia drukarki Akcjonariusza.

4.        Koszty korzystania przez Akcjonariusza ze środków porozumiewania się na odległość, to jest koszty korzystania z Internetu, w celu zawarcia Umowy o świadczenie Usług Panelu dla Akcjonariuszy
z Usługodawcą, a także w celu korzystania z Usług Panelu dla Akcjonariuszy przez Akcjonariusza, ponosi Akcjonariusz zgodnie z warunkami i taryfami stosowanymi przez dostawców tych środków.

5.        Korzystanie z Usług Panelu dla Akcjonariuszy jest dobrowolne i Akcjonariusz nie jest zobowiązany do korzystania z Usług Panelu dla Akcjonariuszy, chyba że co innego wynika z odrębnych dokumentów.

6.        Akcjonariusz może posiadać wyłącznie jedno Konto Akcjonariusza w Panelu dla Akcjonariuszy.

 

 

§ 5

1.        Z uwagi na fakt, iż korzystanie z Usług Panelu dla Akcjonariuszy wiąże się z zagrożeniami, jakie występują przy korzystaniu z sieci Internet, w celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, zaleca się Akcjonariuszowi objęcie ochroną urządzeń, z których korzysta, m. in. poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do tych urządzeń, ochronę danych służących do Uwierzytelniania, instalację oprogramowania antywirusowego, posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, a także podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci Wi-Fi. Akcjonariusz akceptuje powyższe ryzyko, godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych.

2.        Dostęp do Konta Akcjonariusza powinien być chroniony poprzez Hasło, które należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu lub zapamiętać, które nie może być ujawniane komukolwiek. Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane udostępnieniem przez Akcjonariusza Hasła
i nazwy (loginu) Akcjonariusza stosowanych przez Użytkownika do Uwierzytelniania.

3.        Zabronione jest: wprowadzanie zmian lub modyfikacji w oprogramowaniu Panelu dla Akcjonariuszy oraz
w zgromadzonych w Panelu dla Akcjonariuszy danych; nieuzgodnione zmienianie układu Panelu dla Akcjonariuszy, sposobu jego wyświetlania, prezentowanych treści; wprowadzenie jakichkolwiek zmian, modyfikacji Panelu dla Akcjonariuszy, przekazywanie komukolwiek innemu swojego Hasła i nazwy (loginu) Akcjonariusza stosowanych do Uwierzytelniania; korzystania z Panelu dla Akcjonariuszy w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie niewłaściwego oprogramowania; podejmowanie działań polegających na naruszaniu prywatności innych Akcjonariuszy.

 

 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Panelu dla Akcjonariuszy

§ 6

1.        Zawarcie Umowy o świadczenie Usług Panelu dla Akcjonariuszy następuje na czas nieoznaczony.
Zawarcie Umowy o świadczenie Usług Panelu dla Akcjonariuszy następuje z chwilą dokonania przez Akcjonariusza prawidłowego Aktywowania Konta Akcjonariusza.

2.        Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług następuje poprzez usunięcie przez Usługodawcę Konta Akcjonariusza w Panelu dla Akcjonariuszy.

3.        Usunięcie przez Usługodawcę Konta Akcjonariusza w Panelu dla Akcjonariuszy następuje:

3.1.   na wniosek Akcjonariusza zgłoszony do Usługodawcy w wiadomości e-mail przesłanej na adres: pws@pwskonstanta.pl, pod warunkiem dokonania prawidłowej weryfikacji Akcjonariusza; usunięcie przez Usługodawcę Konta Akcjonariusza w Panelu dla Akcjonariuszy, na wniosek Akcjonariusza, o którym mowa w niniejszym punkcie, nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania takiego wniosku i dokonania weryfikacji Akcjonariusza; Usługodawca poinformuje Akcjonariusza o usunięciu Konta Akcjonariusza w Panelu dla Akcjonariuszy w trybie określonym w niniejszym punkcie, przesyłając Akcjonariuszowi informację w tym zakresie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Akcjonariusza jako adres e-mail do kontaktu drogą elektroniczną;

3.2.   w związku z utratą statutu Akcjonariusza zgodnie z odrębnymi przepisami, bez konieczności składania wniosku w tym zakresie; usunięcie przez Usługodawcę Konta Akcjonariusza w Panelu dla Akcjonariuszy, nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od dnia utraty przez daną osobę statusu Akcjonariusza; Usługodawca poinformuje byłego Akcjonariusza o usunięciu Konta Akcjonariusza w Panelu dla Akcjonariuszy w trybie określonym w niniejszym punkcie, przesyłając Akcjonariuszowi informację w tym zakresie na adres poczty elektronicznej wskazany przez byłego Akcjonariusza jako adres e-mail do kontaktu drogą elektroniczną.

 

 

Zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

§ 7

1.        Regulamin jest elementem Umowy o korzystanie z Usług Panelu dla Akcjonariuszy, zawieranej pomiędzy Usługodawcą i Akcjonariuszem. Każdy Akcjonariusz zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług Panelu dla Akcjonariuszy. Możliwość korzystania
z Usług Panelu dla Akcjonariuszy warunkowana jest akceptacją Regulaminu.

2.        Usługodawca dołoży starań, aby świadczone Usługi Panelu dla Akcjonariuszy dostępne były całą dobę przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem zdania następnego. Usługodawca nie gwarantuje, że świadczone Usługi dostępne będą całą dobę, 24 godziny i 7 dni w tygodniu oraz nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy świadczone Usługi Panelu dla Akcjonariuszy nie będą dostępne całą dobę, 24 godziny lub 7 dni w tygodniu. Dopuszczalne są przerwy techniczne tymczasowo uniemożliwiające lub ograniczające korzystanie z Usług Panelu dla Akcjonariuszy.

3.        Korzystanie z Usług Panelu dla Akcjonariuszy jest bezpłatne dla Akcjonariusza, poza kosztem dostępu do sieci Internet umożliwiającej korzystanie z Panelu dla Akcjonariuszy.

4.        Brak wprowadzenia wymaganych danych, nieudzielenie zgód lub niezłożenie oświadczeń, wskazanych
w Panelu dla Akcjonariuszy jako obowiązkowe, uniemożliwi korzystanie przez Akcjonariusza z Usług Panelu dla Akcjonariuszy. Akcjonariusz ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność wprowadzanych do Panelu dla Akcjonariuszy danych, oświadczeń i zgód.

5.        W zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Akcjonariusza, w przypadku korzystania przez Akcjonariusza z Usług niezgodnie z Regulaminem lub jakimkolwiek innym dokumentem, albo w przypadku korzystania przez Akcjonariusza z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Akcjonariusza.

 

§ 8

1.        Świadczenie Usług Panelu dla Akcjonariuszy następuje z wykorzystaniem Panelu dla Akcjonariuszy
z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu. Akcjonariusz zobowiązany jest do korzystania
z Panelu dla Akcjonariuszy zgodnie z jego funkcjonalnością i zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.        Usługi Panelu dla Akcjonariuszy świadczone są zgodnie z poniższymi warunkami:

2.1. Usługi świadczone poprzez Konto Akcjonariusza w Panelu dla Akcjonariuszy pod adresem strony internetowej w domenie www.pwskonstanta.pl kierującej do domeny www.intranet.pwskonstanta.com.pl oraz w Panelu dla Akcjonariuszy udostępnianym bezpośrednio pod adresem strony internetowej w domenie www.intranet.pwskonstanta.com.pl, które wymagają Rejestracji Konta Akcjonariusza, pod warunkiem dokonania przez Akcjonariusza prawidłowego Aktywowania Konta Akcjonariusza, Uwierzytelnienia oraz złożenia wymaganych oświadczeń i zgód:

2.2.1.   możliwość zapoznania się przez Akcjonariusza z treścią, pobrania, odtworzenia i utrwalenia treści, w tym wydrukowania informacji, danych i wybranych dokumentów PWS Konstanta S.A. oraz wymaganych przez prawo lub statut spółki ogłoszeń pochodzących od PWS Konstanta S.A.;

2.2.2.   możliwość zapoznania się przez Akcjonariusza, pobrania, odtworzenia i utrwalenia, w tym wydrukowania Regulaminu, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, Klauzul informacyjnych i innych dokumentów;

2.2.   Usługi świadczone poprzez przesyłanie wiadomości e- mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Akcjonariusza do kontaktu drogą elektroniczną, które wymagają Rejestracji Konta Akcjonariusza, pod warunkiem dokonania przez Akcjonariusza prawidłowego Aktywowania Konta Akcjonariusza oraz złożenia wymaganych oświadczeń i zgód:

2.3.1.      możliwość zapoznania się, pobrania, odtworzenia i utrwalenia treści Regulaminu, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, Klauzul informacyjnych i innych dokumentów;

2.3.2.      możliwość zapoznania się, pobrania, odtworzenia i utrwalenia treści oświadczeń i informacji przesyłanych przez Usługodawcę w związku z Rejestracją Konta Akcjonariusza, Aktywowaniem Konta Akcjonariusza, Uwierzytelnianiem oraz w związku z funkcjonalnościami Panelu dla Akcjonariuszy,
w tym doręczanie nazwy (loginu) Akcjonariusza oraz hasła tymczasowego;

2.3.3.      możliwość zapoznania się z informacją o zamieszczeniu w Panelu dla Akcjonariuszy nowych informacji, danych i wybranych dokumentów PWS Konstanta S.A. oraz wymaganych przez prawo lub statut spółki ogłoszeń pochodzących od PWS Konstanta S.A., a także ich zmian oraz otrzymanie Linku informacyjnego.

 

 

 

Postepowanie reklamacyjne

§ 9

1.        Akcjonariusz ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie Usług Panelu dla Akcjonariuszy, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie.

2.        Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres pws@pwskonstanta.pl.

3.        Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę
i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Akcjonariusza (w tym jego imię, nazwisko, Adres elektroniczny).

4.        PWS Konstanta S.A. rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, z zastrzeżeniem, że w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w w.w. terminie 30 dni, PWS Konstanta S.A. przekazuje osobie, która złożyła reklamację, informację, w której wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5.        Odpowiedź PWS Konstanta S.A. na reklamację zostanie dostarczona osobie, która ją złożyła, w formie elektronicznej w wiadomości e-mail przesłanej na wskazany Adres elektroniczny Akcjonariusza.

 

 

Postanowienia końcowe

§ 10

1.        Jeżeli ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymaga uzyskania zgody Akcjonariusza, to zgoda ta powinna być dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli Usługobiorcy, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania.

2.        Wszelkie prawa do treści Panelu dla Akcjonariuszy i Usług Panelu dla Akcjonariuszy, z wyjątkiem zastrzeżonych dla innych podmiotów posiada Usługodawca. Z faktu zawarcia Umowy o świadczenie Usług Panelu dla Akcjonariuszy nie należy domniemywać udzielenia jakiejkolwiek zgody lub jej licencji na korzystanie z nich w sposób inny, aniżeli w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości postanawia się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.        Gdy Akcjonariuszem jest konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Umowa o świadczenie Usług Panelu dla Akcjonariuszy zgodnie
z postanowieniem Regulaminu zawierana jest za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, t.j. sieci Internet. W związku z powyższym, Usługodawca informuje Akcjonariusza, który jest konsumentem o przysługującym mu prawie odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług Panelu dla Akcjonariuszy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy poinformować PWS Konstanta S.A. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego na adres siedziby Usługodawcy, to jest na adres PWS Konstanta S.A., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała lub przesyłając takie oświadczenie w wiadomości email na adres: pws@pwskonstanta.pl Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy zawartego w Załączniku do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Skutki odstąpienia od Umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Z uwagi na to, że w wykonaniu Umowy Akcjonariusz nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń pieniężnych, ani rzeczowych, a korzystanie z Usług Panelu dla Akcjonariuszy jest bezpłatne, skuteczne odstąpienie od Umowy nie powoduje obowiązku zwrotu świadczeń.

4.        W przypadku, gdy Usługodawca będzie przetwarzać dane osobowe, jeżeli nie wynika to z odrębnych postanowień zastosowanie będą mieć postanowienia Klauzuli Informacyjnej stanowiącej Załącznik do Regulaminu.

 

 

§ 11

1.        W wypadku, w którym Usługa Panelu dla Akcjonariuszy wymaga podania przez Akcjonariusza określonych danych, Akcjonariusz zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z nieprawidłowego lub nieprawdziwego podania danych, jak i niewłaściwego wypełnienia formularzy w Panelu dla Akcjonariuszy przez Akcjonariusza, całkowitą odpowiedzialność ponosi Akcjonariusz. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie danych przez Akcjonariusza, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały podane przez Akcjonariusza bez ich wiedzy i zgody.

2.        Dokumenty udostępniane w Panelu dla Akcjonariuszy mają charakter dokumentów w postaci elektronicznej, które Akcjonariusz może w każdej chwili pobrać, zapisać i wydrukować przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego.

3.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Akcjonariusza z Usług Panelu dla Akcjonariuszy w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

4.        Udostępnione Akcjonariuszowi zgodnie z Regulaminem materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5.        Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w przepisach prawa. Zakazana jest jakakolwiek ingerencja w treść i integralność Regulaminu oraz jego bezprawne wykorzystywanie (w tym modyfikacja, zmiana, kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie) w całości lub w części, również w celu wykorzystania w tzw. dziełach zależnych.

6.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak działania Panelu dla Akcjonariuszy, w tym z powodu okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 2.

7.        Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy szkody wynikające
z użytkowania Panelu dla Akcjonariuszy bądź niemożności jego użytkowania przez Akcjonariusza lub
w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami
w operacji lub transmisji danych, szkodliwym oprogramowaniem, awarią linii lub systemu informatycznego.

8.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów zasilania systemów telekomunikacyjnych lub z powodu opóźnień w działaniu operatora zapewniającego transmisję danych.

9.        Wszelkie podejrzenia naruszenia zasad zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji w Serwisie, Akcjonariusz zobowiązany jest zgłaszać na adres pws@pwskonstanta.pl.

 

 

§ 12

1.        Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

2.        Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa, a w szczególności z zastrzeżeniem postanowień art. 22 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu w Panelu dla Akcjonariuszy i mają zastosowania do umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawieranych po ogłoszeniu zmienionego Regulaminu.

3.        Prawem właściwym jest prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz innych stosownych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Usługodawcą, a Akcjonariuszem jest język polski. Prawem właściwym dla stosunków Usługodawcy z Akcjonariuszem będącym konsumentem przed zawarciem Umowy oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie.

4.        Wszelkie spory związane z Usługami Panelu dla Akcjonariuszy świadczonymi przez Usługodawcę rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.

5.        W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej na której świadczone są Usługi lub innych środków elektronicznych pomiędzy Usługodawcą, a konsumentami, istnieje możliwość wykorzystania internetowego systemu rozstrzygania sporów – platformy ODR. W tym celu konsument powinien wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL .

Usługodawca niniejszym podaje swój adres poczty elektronicznej, jako pierwszy punkt kontaktu drogą elektroniczną: pws@pwskonstanta.pl.

6.        Jeżeli postanowienia Regulaminu są albo staną się nieważne, nieskuteczne albo niezupełne, nie narusza to ważności i skuteczności jego pozostałych postanowień. W miejscu tych postanowień znajdą się takie postanowienia, które będą ważne i skuteczne i będą możliwie najpełniej oddawały intencję postanowień nieważnych lub nieskutecznych.

 

Bielsko – Biała, dnia 1 stycznia 2020 r.

 

Załączniki:

1)       Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

2)       Polityka cookies;

3)       Klauzula Informacyjna – dane osobowe;

 

 

Załącznik do Regulaminu Panelu dla Akcjonariuszy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

………………………………………

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

PWS Konstanta S.A.

ul. Warszawska 153

43-300 Bielsko-Biała

numer faksu: +48 (33) 815 10 97

adres e-mail: pws@pwskonstanta.pl

numer telefonu:+48 33 815 70 53

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Ja niżej podpisany (- na) ……………………………………………………. (imię i nazwisko), adres email wskazany w Panelu dla Akcjonariuszy: ……………………………………., adres do korespondencji:
ul. ………………………………… nr …… lok…….., …………….. (kod pocztowy) …………………………. (miejscowość), niniejszym informuję, o moim odstąpieniu od umowy
o świadczenie Usług Panelu dla Akcjonariuszy z wykorzystaniem Panelu dla Akcjonariuszy zawartej
z PWS Konstanta S.A.

 

Data zawarcia umowy (data prawidłowego Aktywowania Konta Akcjonariusza):

……………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy o świadczenie Usług Panelu dla Akcjonariuszy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować PWS Konstanta S.A.
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, numer faksu: +48 (33) 815 10 97, adres e-mail: pws@pwskonstanta.pl, numer telefonu: +48 33 815 70 53 o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy zawartego w niniejszym Załączniku, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy: Z uwagi na to, że w wykonaniu Umowy nie jesteście Państwo zobowiązani do żadnych świadczeń pieniężnych, ani rzeczowych, a korzystanie z Usług Panelu dla Akcjonariuszy jest bezpłatne, skuteczne odstąpienie od Umowy nie powoduje obowiązku zwrotu świadczeń.

 

 

 

Załącznik do Regulaminu Panelu dla Akcjonariuszy

 

 

Polityka Prywatności Dotycząca Plików Cookies

 

Niniejsza „Polityka Prywatności Dotycząca Plików Cookies” określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach końcowych użytkownika za pomocą plików cookies przez PWS Konstanta S.A.

 

Czym są pliki cookies (tzw. ciasteczka)?

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych (np. na komputerze, smartfonie, tablecie, innych urządzeniach mobilnych) za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę internetową Serwisu. Pliki cookies stanowią w szczególności pliki tekstowe i zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Pliki cookies nie mają dostępu do dysku twardego komputera użytkownika.

 

W jaki sposób wyrazić swoją zgodę dotyczącą plików cookies i jakie konsekwencje ma wyłączenie stosowania plików cookies?

 

Użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika oraz na wykorzystywanie plików cookies przez PWS Konstanta S.A. zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności Dotyczącej Plików Cookies poprzez:

a.        naciśnięcie przycisku „Akceptuję pliki cookies”;

b.       stosowne ustawienia używanej przeglądarki internetowej i korzystanie z Serwisu.

 

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie przez PWS Konstanta S.A. plików cookies, powinien niezwłocznie zmienić stosowne ustawienia swojej przeglądarki internetowej albo zaniechać używać Serwisu. Proces kontroli i usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, a informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji „Pomoc” w swojej przeglądarce. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Nowe ustawienia plików cookies zostaną zapamiętane po kliknięciu przycisku “Zapisz i zamknij” oraz automatycznym odświeżeniu strony Serwisu.

 

PWS Konstanta S.A. oświadcza, że wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia
w korzystaniu z niektórych funkcji w ramach Serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga Uwierzytelnienia.

PWS Konstanta S.A. oświadcza, że w większości przypadków przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.

Jakie są rodzaje plków cookies, jak są używane i w jakich celach?

W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: session cookies oraz persistent cookies.

a.        Session cookies – to pliki o charakterze tymczasowym, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika wyłącznie do czasu bądź wylogowania, bądź opuszczenia strony internetowej albo wyłączenia przeglądarki internetowej; są one obowiązkowe dla poprawnego działania niektórych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości stron Serwisu;

b.       Persistent cookies – to pliki przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w ustawieniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika; pozwalają one na przekazanie informacji do PWS Konstanta S.A. przy każdych odwiedzinach stron Serwisu; są nazywane także „ciasteczkami śledzącymi”.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

a.        tworzenia statystyk, które wspierają pozycjonowanie stron Serwisu, ułatwiając dotarcie do niezbędnej użytkownikowi informacji;

b.       dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i preferencji;

c.    tworzenia statystyk, gromadzonych w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników, celem dostosowania Serwisu do preferencji użytkowników;

d.   dostarczania użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań;

e.    utworzenia i korzystania z indywidualnego konta użytkownika w Serwisie bez potrzeby każdorazowej rejestracji;

f.         utrzymania sesji Użytkownika (po Uwierzytelnieniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać indywidualnego loginu i hasła.

 

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z PWS Konstanta S.A. reklamodawców, partnerów, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. PWS Konstanta S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, aby po przejściu na inne strony WWW, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności Dotycząca Plików Cookies dotyczy tylko Serwisów WWW PWS Konstanta S.A.

 

Załącznik do Regulaminu Panelu dla Akcjonariuszy

 

 

Klauzula informacyjna – dane osobowe

Klauzula informacyjna:

Zgodnie przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w związku ze świadczeniem usług opisanych w niniejszym Regulaminie, w zakresie pozyskiwanych od Państwa danych osobowych, ewentualnie w związku ze zmianą sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych posiadanych przez Administratora jako akcjonariuszy Administratora informujemy, że:

 

1.        Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: PWS KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073190, posiadająca NIP 937–000–61–46 oraz numer REGON 070490343, adres email pws@pwskonstanta.com.pl, numer telefonu (33) 815 70 53. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczonego przez Administratora: abi@pwskonstanta.pl, tel. (33) 815 70 53.

 

2.        Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane:

2.1.   w związku z należytym świadczeniem usług, w tym w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2.2.   w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym wynikających z kodeksu spółek handlowych;

2.3.   w celach archiwalnych (dowodowych), ewidencyjnych, wewnętrznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2.4.   w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Usługobiorcy w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Usług niezgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną lub jakimkolwiek innym dokumentem, w tym Regulaminem szczegółowym, albo w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

2.5.   w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

3.        Dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

4.        Odbiorcy danych. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, m.in.: firmom księgowym, informatycznym, a także innym podwykonawcom wyżej wymienionych podmiotów. Pana/Pani dane osobowe nie zostaną ujawnione naszym partnerom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.

 

5.        Informujemy, że przysługuje Państwu:

a)      prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)     prawo do sprostowania (poprawienia) treści swoich danych,

c)      prawo do usunięcia Państwa danych,

d)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f)      prawo do przenoszenia danych,

g)     prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

h)     W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych  niezgodnie z prawem, jesteście Państwo uprawnieni do złożenia w tej sprawie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

 

6.        W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W  celu wykonania swoich praw, korespondencję proszę kierować pod adres e-mail pws@pwskonstanta.pl lub na adres ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała albo bezpośrednio w siedzibie Administratora.

 

7.        Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Podanie danych osobowych w związku ze składaną reklamacją, skargą, zażaleniem jest konieczne do ich rozpatrzenia przez PWS Konstanta S.A. – bez podania danych osobowych nie jest możliwe rozpatrzenie reklamacji, skargi, zażalenia.

 

8.        Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.