REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1

Definicje

Terminy stosowane w niniejszym Regulaminie, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, mają następujące znaczenie:

 1. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej (to jest adres e- mail), umożliwiające korzystanie z Usług wymagających Rejestracji Konta Użytkownika, Aktywowania Rejestracji Konta Użytkownika lub Uwierzytelnienia;
 2. Aktywowanie Rejestracji Konta Użytkownika – autoryzacja Użytkownika w procesie Rejestracji Konta Użytkownika poprzez przejście przez Użytkownika do Serwisu za pomocą Linku aktywacyjnego;
 3. Cookies – pliki tekstowe zachowane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera lub innych urządzeniach końcowych Użytkownika, takich jak np. tablet, telefon komórkowy, które mogą być wykorzystywane przez Serwis w celu rozpoznania Użytkownika i dostosowania do niego wyświetlanych treści, w celu świadczenia Usług, utrzymania sesji Użytkownika, dostosowywania zawartości strony do preferencji Użytkownika, tworzenia statystyk, dostarczania Usługobiorcy treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań;
 4. Link aktywacyjny – link przesłany Użytkownikowi w procesie Rejestracji Konta Użytkownika na adres e-mail wskazany przez Użytkownika do kontaktu drogą elektroniczną, prowadzący do Serwisu udostępnionego na stronie internetowej w domenie pwskonstanta.pl, autoryzujący Użytkownika;
 5. Link potwierdzający – link przesłany Użytkownikowi w trakcie korzystania z funkcjonalności Serwisu aukcyjnego na adres e-mail wskazany przez Użytkownika do kontaktu drogą elektroniczną, prowadzący do Serwisu udostępnionego na stronie internetowej w domenie www.pwskonstanta.pl, potwierdzający złożenie oferty przez Użytkownika zgodnie z „Regulaminem aukcji”;
 6. PWS Konstanta S.A. – spółka z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Warszawskiej 153, 43-300 Bielsko – Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
  w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073190, posiadająca kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 650.000,00 zł, NIP 937–000–61–46 oraz numer REGON 070490343, wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 00000092/U, posiadającą zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. o numerze 516 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, adres elektroniczny: pws@pwskonstanta.pl, strona internetowa: pwskonstanta.pl, telefon: + 48 (33) 815 70 53, fax + 48 (33) 815 10 97;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę z wykorzystaniem Serwisu;
 8. Regulamin szczegółowy – regulamin określający zasady świadczenia niektórych Usług przez Usługodawcę, np. Regulamin aukcji, Regulamin Panelu dla Akcjonariuszy;
 9. Rejestracja Konta Użytkownika – założenie przez Usługodawcę dla wybranych Użytkowników Konta Użytkownika w Serwisie, które odbywa się pod warunkiem i) podania Usługodawcy przez Użytkownika imienia i nazwiska, adresu e-mail do kontaktu drogą elektroniczną, na który zostanie automatycznie przesłany unikalny Link aktywacyjny oraz Link potwierdzający; ii) spełnienia warunków, o których mowa w Regulaminie szczegółowym, jeżeli takie warunki wprowadza Regulamin szczegółowy, np. warunków stawianych Uczestnikowi aukcji, o których mowa w „Regulaminie aukcji”, warunków stawianych Akcjonariuszowi, o których mowa w „Regulaminie Panelu dla Akcjonariuszy”;
 10. Serwis – grupa powiązanych z sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych, stanowiące zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru, w tym formularze i aplikacje, połączone wzajemnymi relacjami, umieszczone na serwerze
  z dostępem do nich poprzez sieć Internet pod adresem strony internetowej w domenie pwskonstanta.pl, umożliwiający Usługobiorcy korzystanie z mechanizmów informatycznych celem korzystania z Usług;
 11. Umowa/ umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą,
  a Usługobiorcą o świadczenie Usług;
 12. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, to jest usługi świadczone Usługobiorcy przez Usługodawcę bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową
  i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, szczegółowo określone w Regulaminie;
 13. Usługobiorca/ Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; która korzysta z Usługi;
 14. Usługodawca – PWS Konstanta S.A.;
 15. Uwierzytelnienie – zidentyfikowanie w Serwisie Użytkownika dla którego dokonano Rejestracji Konta Użytkownika oraz który to Użytkownik prawidłowo dokonał Aktywowania Rejestracji Konta Użytkownika; zidentyfikowanie w Serwisie Użytkownika odbywa się, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminów szczegółowych, pod warunkiem: potwierdzenia oferty złożonej w Systemie aukcyjnym zgodnie z postanowieniami Regulaminu aukcji z wykorzystaniem Linku potwierdzającego.

Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin określa:
  • rodzaje i zakres świadczenia Usług;
  • warunki i zasady świadczenia Usług;
  • warunki zawierania i rozwiązywania Umów;
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Podmiotem świadczącym Usługi jest Usługodawca, to jest:
  PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, przy ul. Warszawskiej 153, 43-300 Bielsko – Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073190, posiadająca kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 650.000,00 zł, NIP 937–000–61–46 oraz numer REGON 070490343, wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 00000092/U, posiadającą zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. o numerze 516 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, adres elektroniczny: pws@pwskonstanta.pl, strona internetowa: www.pwskonstanta.pl, telefon: + 48 (33) 815 70 53, fax + 48 (33) 815 10 97.
 1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w Serwisie pod adresem internetowym w domenie pwskonstnata.pl, w formie pliku pdf lub w innej formie, która umożliwia zapoznanie się z jego treścią, pobranie, odtworzenie i utrwalenie jego treści, w tym wydrukowanie. Użytkownik ma możliwość dostępu do Regulaminu m.in. korzystając bezpośrednio z Serwisu lub posługując się linkiem (łączem) przekierowującym do Regulaminu w Serwisie na stronie internetowej w domenie www.pwskonstanta.pl (łączem udostępnionym np. w treści wiadomości e-mail lub łączem udostępnionym w Serwisie). W związku z procesem Rejestracji Konta Użytkownika oraz Aktywowaniem Rejestracji Konta Użytkownika, Regulamin jest ponadto udostępniany Użytkownikom poprzez przesłanie linku do Regulaminu w wiadomości e-mail na adres wskazany przez Użytkownika do kontaktu drogą elektroniczną. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Warunkiem korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu. W Serwisie Użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się treścią Regulaminu oraz oświadczenie o akceptacji postanowień Regulaminu oraz o chęci skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę, o których mowa w Regulaminie, zgodnie z jego postanowieniami.
 3. Warunkiem korzystania z Usług w stosunku do których Usługodawca wprowadził również Regulamin szczegółowy jest ponadto zaakceptowanie postanowień danego Regulaminu szczegółowego. Użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się treścią Regulaminu szczegółowego oraz oświadczenie o akceptacji postanowień Regulaminu szczegółowego oraz o chęci skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę, o których mowa w Regulaminie szczegółowym, zgodnie z jego postanowieniami.

Rodzaje i zakres Usług świadczonych droga elektroniczną

§ 3

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
  • poprzez udostępnianie w Serwisie pod adresem strony internetowej w domenie pwskonstanta.pl:
   • udostępnianie informacji o Usługodawcy oraz o działalności prowadzonej przez Usługodawcę, w tym
    o działalności związanej ze wspieraniem kultury i sztuki;
   • udostępnianie informacji o wybranych ryzykach ubezpieczeniowych, regulacjach i zagadnieniach
    rynku ubezpieczeń, pośrednictwa ubezpieczeniowego, dystrybucji ubezpieczeń;
   • marketing wybranych usług świadczonych przez partnerów Usługodawcy;
   • marketing wybranych usług świadczonych przez Usługodawcę;
   • udostępnianie treści Regulaminu, Regulaminów szczegółowych, Klauzul informacyjnych i innych dokumentów;
   • Usługi w zakresie Serwisu aukcyjnego;
   • udostępnianie linku przekierowującego do Panelu dla Akcjonariuszy;
   • udostępnienie linku przekierowującego do Panelu dla Klienta;
    • poprzez Konto Użytkownika w Serwisie:
   • Usługi w zakresie Serwisu aukcyjnego;
    • poprzez przesyłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika do kontaktu drogą elektroniczną:
   • doręczanie treści Regulaminu, Regulaminów szczegółowych, Klauzul informacyjnych i innych dokumentów;
   • doręczanie treści oświadczeń i informacji przesyłanych przez Usługodawcę w związku z Rejestracją Konta Użytkownika, Aktywowaniem Rejestracji Konta Użytkownika, Uwierzytelnianiem oraz w związku z funkcjonalnościami Serwisu, w tym funkcjonalnościami Serwisu aukcyjnego.
 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru lub zmiany: rodzaju, zakresu, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Usług przed zawarciem Umowy o ich świadczenie. Ze względów bezpieczeństwa, względów technicznych lub jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma również prawo czasowo zawiesić lub ograniczyć możliwość korzystania z Usług, w tym zawiesić lub ograniczyć dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia przeszkód.
 2. Funkcjonalności Usług oraz szczegółowe zasady korzystania z Usług mogą być określone także w odrębnych dokumentach, w tym w Regulaminach szczegółowych, udostępnianych przez Usługodawcę w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu lub w odrębnych serwisach prowadzonych przez lub na zlecenie Usługodawcy. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a Regulaminem szczegółowym danej Usługi, zastosowanie znajdują w pierwszej kolejności postanowienia takiego Regulaminu szczegółowego.

Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

§ 4

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie dostępu do sieci Internet, przeglądarki internetowej w aktualnej wersji, poprawnie skonfigurowanej, wraz z włączoną i aktywną obsługa plików Cookies. Polityka dotycząca plików Cookies uregulowana została w Załączniku do Regulaminu określonym jako „Polityka cookies”.
 2. Warunkiem prawidłowego korzystania z niektórych Usług, które wymagają Rejestracji Konta Użytkownika, Aktywowania Konta Użytkownika lub Uwierzytelnienia, jest posiadanie przez Użytkownika Adresu elektronicznego (konta poczty e- mail).
 3. Warunkiem prawidłowego korzystania z niektórych funkcji Usług, a w szczególności Usług Serwisu aukcyjnego jest Rejestracja Konta Użytkownika, Aktywowanie Rejestracji Konta Użytkownika oraz Uwierzytelnienie.
 4. Korzystanie z Usług polegające na wydruku treści, w tym treści Regulaminu, Regulaminów szczególnych, Klauzul informacyjnych wymaga użycia drukarki Usługobiorcy.
 5. Korzystanie z niektórych funkcji Usług może być uzależnione od dodatkowych warunków określonych
  także w odrębnych dokumentach, w tym w Regulaminach szczegółowych, udostępnianych przez Usługodawcę w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a Regulaminem szczegółowym danej Usługi, zastosowanie znajdują w pierwszej kolejności postanowienia takiego Regulaminu szczegółowego.
 6. Koszty korzystania przez Usługobiorcę ze środków porozumiewania się na odległość, to jest koszty korzystania z Internetu, w celu zawarcia Umowy o świadczenie Usług z Usługodawcą, a także w celu korzystania z Usług przez Usługobiorcę, ponosi Usługobiorca zgodnie z warunkami i taryfami stosowanymi przez dostawców tych środków.
 7. Korzystanie z Usług jest dobrowolne i Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usług.

§ 5

 1. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami, jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, w celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, zaleca się Użytkownikowi objęcie ochroną urządzeń, z których korzysta, m. in. poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do tych urządzeń, ochronę danych służących do Uwierzytelniania, instalację oprogramowania antywirusowego, posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, a także podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci Wi-Fi. Użytkownik akceptuje powyższe ryzyko, godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych.
 2. Zabronione jest: wprowadzanie zmian lub modyfikacji w oprogramowaniu Serwisu oraz w zgromadzonych w Serwisie danych; nieuzgodnione zmienianie układu Serwisu, sposobu jego wyświetlania, prezentowanych treści; wprowadzenie jakichkolwiek zmian, modyfikacji Serwisu; korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie niewłaściwego oprogramowania; podejmowanie działań polegających na naruszaniu prywatności innych Usługobiorców.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. W przypadku dostarczania przez Usługobiorcę danych o bezprawnym charakterze, Usługodawca może uniemożliwić lub ograniczyć Usługobiorcy dostęp do Usług. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w związku z udostępnieniem przez Usługobiorcy danych o bezprawnym charakterze, ani w związku z uniemożliwieniem lub ograniczeniem Usługobiorcy dostępu do Usług w przypadku, gdy Usługobiorca naruszy zakaz określony w niniejszym ustępie.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną

§ 6

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług następuje na czas nieoznaczony. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 Regulaminu, zawarcie Umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę, w ramach funkcjonalności Serwisu, z Usług objętych Regulaminem. Za chwilę rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z Usług uznaje się chwilę wpisania przez Użytkownika
  w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu.
 2. W przypadku korzystania z Usług Serwisu aukcyjnego wymagających Rejestracji Konta Użytkownika oraz Aktywowania Rejestracji Konta Użytkownika, zawarcie Umowy o świadczenie Usług w tym zakresie następuje z chwilą dokonania przez Usługobiorcę prawidłowej autoryzacji, to jest z chwilą prawidłowego Aktywowania Rejestracji Konta Użytkownika.
 3. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług następuje automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Usługobiorcę poprzez zaniechanie korzystania z Usług i/lub poprzez zaniechanie korzystania z Serwisu, co może nastąpić w każdej chwili, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 4 – ust. 6 Regulaminu.
 4. W przypadku Usługi w zakresie Konta Użytkownika w Serwisie oraz Usług wymagających Rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie, Aktywowania Konta Użytkownika lub Uwierzytelnienia, rozwiązanie Umowy
  o świadczenie Usług drogą elektroniczną w tym zakresie następuje poprzez usunięcie przez Usługodawcę Konta Użytkownika w Serwisie, dokonane na wniosek Usługobiorcy zgłoszony do Usługodawcy
  w wiadomości e- mail przesłanej na adres: pws@pwskonstanta.pl pod warunkiem dokonania weryfikacji Użytkownika. Usunięcie przez Usługodawcę Konta Użytkownika w Serwisie, na wniosek Użytkownika,
  o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania takiego wniosku i dokonania weryfikacji Użytkownika. Usługodawca poinformuje Użytkownika o usunięciu Konta Użytkownika w Serwisie w trybie określonym w niniejszym ustępie, przesyłając Usługobiorcy informację w tym zakresie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika jako adres e- mail do kontaktu drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawartą z Usługobiorcą poprzez usunięcie Konta Użytkownika w Serwisie w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Usługobiorca korzysta z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub jakimkolwiek innym dokumentem, w tym Regulaminem szczegółowym, w przypadku gdy Usługobiorca korzysta z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, albo w przypadku zakończenia możliwości korzystania
  z Usług poprzez Konto Użytkownika w Serwisie. Usługodawca poinformuje Użytkownika o rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usług z powodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przesyłając do Użytkownika wiadomość email na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika jako adres e- mail do kontaktu drogą elektroniczną. W takim przypadku Usługobiorca nie może ponownie zarejestrować się
  w Serwisie bez uprzedniej odrębnej zgody Usługodawcy.
 6. Jeżeli Usługobiorca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

Zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

§ 7

 1. Regulamin jest elementem Umowy o korzystanie z Usług przy użyciu Serwisu, zawieranej pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Możliwość korzystania z Usług warunkowana jest akceptacją Regulaminu.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby świadczone Usługi dostępne były całą dobę przez 24 godziny, 7 dni
  w tygodniu, z zastrzeżeniem zdania następnego. Usługodawca nie gwarantuje, że świadczone Usługi dostępne będą całą dobę, 24 godziny i 7 dni w tygodniu oraz nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy świadczone Usługi nie będą dostępne całą dobę, 24 godziny lub 7 dni w tygodniu. Dopuszczalne są przerwy techniczne tymczasowo uniemożliwiające lub ograniczające korzystanie z Usług.
 3. Korzystanie z Usług jest bezpłatne dla Usługobiorcy, poza kosztem dostępu do sieci Internet umożliwiającej korzystanie z Serwisu.
 4. Podanie wskazanych w Serwisie danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich podanie może uniemożliwić korzystanie przez Usługobiorcę odpowiednio z niektórych lub z wszystkich Usług. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność wprowadzanych do Serwisu danych.
 5. W zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Usługobiorcy, w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Usług niezgodnie z Regulaminem lub jakimkolwiek innym dokumentem, w tym Regulaminem szczegółowym, albo w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.
 6. Z Serwisu i Usług może korzystać tylko Użytkownik, którym jest: pełnoletnia osoba fizyczna, to jest taka która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 8

 1. Świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje z wykorzystaniem Serwisu z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminów oraz Regulaminów szczegółowych. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego funkcjonalnością i zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Usługi świadczone są zgodnie z poniższymi warunkami:
  • Usługi świadczone w Serwisie na stronie internetowej w domenie pod adresem pwskonstanta.pl, które umożliwiają korzystanie z tych Usług każdemu Użytkownikowi, bez konieczności Zarejestrowania Konta Użytkownika w Serwisie, bez Aktywacji Konta Użytkownika w Serwisie oraz bez Uwierzytelnienia:
  • możliwość zapoznania się z treściami wyświetlanymi w Serwisie, w tym z informacjami handlowymi, informacjami marketingowymi, informacjami o wybranych usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz o działalności prowadzonej przez Usługodawcę, w tym o działalności związanej ze wspieraniem kultury i sztuki;
  • możliwość zapoznania się z informacjami o wybranych ryzykach ubezpieczeniowych, regulacjach
   i zagadnieniach rynku ubezpieczeń, pośrednictwa ubezpieczeniowego, dystrybucji ubezpieczeń;
  • możliwość zapoznania się z wybranymi informacjami, w tym informacjami handlowymi, informacjami marketingowymi wybranych usług świadczonych przez partnerów Usługodawcy;
  • możliwość zapoznania się, pobrania, odtworzenia i utrwalenia treści Regulaminu, Regulaminów szczegółowych, Klauzul informacyjnych i innych dokumentów;
  • Usługi świadczone w Serwisie na stronie internetowej w domenie pod adresem pwskonstanta.pl, które wymagają Rejestracji Konta Użytkownika, pod warunkiem dokonania przez Usługobiorcę prawidłowego Aktywowania Rejestracji Konta Użytkownika, Uwierzytelnienia oraz złożenia wymaganych oświadczeń
   i zgód:

  2.2.1. możliwość przystąpienia i udziału w aukcji internetowej oraz korzystania z Usług Serwisu aukcyjnego zgodnie z postanowieniami „Regulaminu aukcji”;

  • Usługi świadczone poprzez przesyłanie wiadomości e- mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika do kontaktu drogą elektroniczną, które wymagają Rejestracji Konta Użytkownika, pod warunkiem dokonania przez Usługobiorcę prawidłowego Aktywowania Rejestracji Konta Użytkownika oraz złożenia wymaganych oświadczeń i zgód:
  • możliwość zapoznania się, pobrania, odtworzenia i utrwalenia treści Regulaminu, Regulaminów szczegółowych, Klauzul informacyjnych i innych dokumentów;
  • możliwość zapoznania się, pobrania, odtworzenia i utrwalenia treści oświadczeń i informacji przesyłanych przez Usługodawcę w związku z Rejestracją Konta Użytkownika, Aktywowaniem Rejestracji Konta Użytkownika, Uwierzytelnianiem oraz w związku z funkcjonalnościami Serwisu, w tym funkcjonalnościami Serwisu aukcyjnego.
 1. Publikowane treści, o których mowa w § 8 ust. 2 ppkt. 2.1.1 – ppkt. 2.1.3 Regulaminu mają charakter informacyjny, poglądowy, handlowy, reklamowy lub marketingowy i w żaden sposób nie stanowią porady, w tym nie stanowią porady prawnej, ani nie stanowią części warunków Umowy, ani też nie stanowią oficjalnej interpretacji, chyba, że taki charakter zostanie im wyraźnie nadany przez postanowienia odrębnych dokumentów, w tym przez postanowienia Regulaminów szczególnych.
 2. Treści, o których mowa w § 8 ust. 2 nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, chyba, że taki charakter zostanie im wyraźnie nadany przez postanowienia odrębnych dokumentów, w tym Regulaminów szczególnych. Informacje te nie mają charakteru porady prawnej, ani innej porady, ani też nie są wskazaniem najwłaściwszej dla Usługobiorcy ochrony ubezpieczeniowej.
 3. Usługa Konta Użytkownika w Serwisie świadczona jest w związku z:
  • przystąpieniem i udziałem w aukcji internetowej oraz korzystaniem z Usług Serwisu aukcyjnego zgodnie
   z postanowieniami „Regulaminu aukcji”.
 4. Rejestracja Konta Użytkownika zostaje dokonana przez Usługodawcę i wymaga Aktywowania Rejestracji Konta Użytkownika przez Usługobiorcę oraz Uwierzytelnienia przez Usługobiorcę. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konta Użytkownika w Serwisie.

Postępowanie reklamacyjne

§ 9

 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub Regulaminu szczegółowego, w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie.
 2. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e -mail na adres pws@pwskonstanta.pl.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę
  i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, Adres elektroniczny).
 4. PWS Konstanta S.A. rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, z zastrzeżeniem, że w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w w.w. terminie 30 dni, PWS Konstanta S.A. przekazuje osobie, która złożyła reklamację, informację, w której wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Odpowiedź PWS Konstanta S.A. na reklamację zostanie dostarczona osobie, która ją złożyła, w formie elektronicznej w wiadomości e -mail przesłanej na wskazany Adres elektroniczny Usługobiorcy.

Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Jeżeli ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymaga uzyskania zgody Usługobiorcy, to zgoda ta powinna być dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli Usługobiorcy, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania.
 2. Wszelkie prawa do treści Serwisu i Usług, z wyjątkiem zastrzeżonych dla innych podmiotów posiada Usługodawca. Z faktu zawarcia Umowy oświadczenie Usług drogą elektroniczną nie należy domniemywać udzielenia jakiejkolwiek zgody lub jej licencji na korzystanie z nich w sposób inny, aniżeli w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości postanawia się, że korzystanie
  i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Gdy Usługobiorcą jest konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniem Regulaminu zawierana jest za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, t.j. sieci Internet. W związku z powyższym, Usługodawca informuje Użytkownika, który jest konsumentem o przysługującym mu prawie odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy poinformować PWS Konstanta S.A. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego na adres siedziby Usługodawcy, to jest na adres PWS Konstanta S.A., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko – Białą lub przesyłając takie oświadczenie w wiadomości email na adres: pws@pwskonstanta.pl Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy zawartego w Załączniku do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Skutki odstąpienia od Umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Z uwagi na to, że w wykonaniu Umowy Użytkownik nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń pieniężnych, ani rzeczowych, a korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną jest bezpłatne, skuteczne odstąpienie od Umowy nie powoduje obowiązku zwrotu świadczeń.
 4. W przypadku, gdy Usługodawca będzie przetwarzać dane osobowe, jeżeli nie wynika to z odrębnych postanowień zastosowanie będą mieć postanowienia Klauzuli Informacyjnej stanowiącej Załącznik do Regulaminu.

§ 11

 1. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Usługobiorcę określonych danych, Usługobiorca zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z nieprawidłowego lub nieprawdziwego podania danych, jak i niewłaściwego wypełnienia formularzy w Serwisie przez Usługobiorcę, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie danych przez Usługobiorcę,
  a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały podane przez Usługobiorcę bez ich wiedzy i zgody.
 2. Dokumenty udostępniane w Serwisie mają charakter dokumentów w postaci elektronicznej, które Użytkownik może w każdej chwili pobrać, zapisać i wydrukować przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego. W przypadku woli korzystania z Usług w stosunku do których wprowadzono Regulamin szczegółowy, Usługobiorca zobowiązany jest uprzednio pobrać wszystkie udostępnione dokumenty dotyczące danej Usługi, w tym Regulaminu oraz Regulamin szczegółowy wraz z załącznikami.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub Regulaminu szczegółowego.
 4. Udostępnione Użytkownikowi zgodnie z Regulaminem materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin i Regulamin szczegółowy (wraz z załącznikami) stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w przepisach prawa. Zakazana jest jakakolwiek ingerencja w treść i integralność Regulaminu i Regulaminu szczegółowego oraz ich bezprawne wykorzystywanie (w tym modyfikacja, zmiana, kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie) w całości lub w części, również w celu wykorzystania w tzw. dziełach zależnych.
 6. W przypadku dostarczenia przez Usługobiorcę treści i danych wbrew postanowieniom Regulaminu lub Regulaminu szczegółowego, Usługodawca ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Usługobiorcy.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak działania Serwisu, w tym z powodu okoliczności,
  o których mowa w § 7 ust. 2.
 8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy szkody wynikające
  z użytkowania Serwisu bądź niemożności jego użytkowania przez Użytkownika lub w związku
  z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, szkodliwym oprogramowaniem, awarią linii lub systemu informatycznego.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów zasilania systemów telekomunikacyjnych lub z powodu opóźnień w działaniu operatora zapewniającego transmisję danych.
 10. Wszelkie podejrzenia naruszenia zasad zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać na adres pws@pwskonstanta.pl.

§ 12

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa, a w szczególności z zastrzeżeniem postanowień art. 22 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu w Serwisie i mają zastosowania do umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawieranych po ogłoszeniu zmienionego Regulaminu.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz innych stosownych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą jest język polski. Prawem właściwym dla stosunków Usługodawcy z Usługobiorcą będącym konsumentem przed zawarciem Umowy oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej na której świadczone są Usługi lub innych środków elektronicznych pomiędzy Usługodawcą, a konsumentami, istnieje możliwość wykorzystania internetowego systemu rozstrzygania sporów – platformy ODR. W tym celu konsument powinien wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL .

Usługodawca niniejszym podaje swój adres poczty elektronicznej, jako pierwszy punkt kontaktu drogą elektroniczną: pws@pwskonstanta.pl.

 1. Jeżeli postanowienia Regulaminu są albo staną się nieważne, nieskuteczne albo niezupełne, nie narusza to ważności i skuteczności jego pozostałych postanowień. W miejscu tych postanowień znajdą się takie postanowienia, które będą ważne i skuteczne i będą możliwie najpełniej oddawały intencję postanowień nieważnych lub nieskutecznych.

 

Bielsko – Biała, dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

Załączniki: