Klauzula informacyjna PWS Konstanta S.A. i reklamacje

 1. PWS Konstanta S.A. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073190, a dokumentacja Spółki jest przechowywana w Sądzie Rejonowym
  w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Spółka posiada kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 650.000,00 zł.
 3. Spółka posiada NIP 937 000 61 46 oraz numer REGON 070490343.
 4. Spółka jest brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym oraz wykonuje działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń i w zakresie reasekuracji pod firmą PWS Konstanta S.A. z siedzibą
  w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, 43-300 Bielsko-Biała.
 5. PWS Konstanta S.A. jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 00000092/U oraz pod numerem 00000006/R. Informacje z rejestru pośredników ubezpieczeniowych są udostępniane za pośrednictwem strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/ po wypełnieniu formularza elektronicznego, w którym należy podać żądane dane, w szczególności dane identyfikujące podmiot, którego dane mają być udostępnione, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2467 z późn. zm.).
 6. PWS Konstanta S.A. posiada zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. o numerze 516 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń oraz zezwolenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1995 r. o numerze 21 na prowadzenie działalności brokerskiej
  w zakresie reasekuracji.
 7. PWS Konstanta S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 8. PWS Konstanta S.A. nie posiada akcji, ani udziałów zakładu ubezpieczeń. Akcje PWS Konstanta S.A. nie są w posiadaniu jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń.
 9. Klient w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, to jest – w przypadku umów ubezpieczenia: poszukujący ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczający lub ubezpieczony, – w przypadku umów gwarancji ubezpieczeniowej: zleceniodawca gwarancji ubezpieczeniowej, jest uprawniony do złożenia reklamacji, skargi lub zażalenia do PWS Konstanta S.A. oraz do pozasądowego rozwiązywania sporów.
 10. Klientowi PWS Konstanta S.A. będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo złożenia reklamacji w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, tj. prawo skierowania wystąpienia do PWS Konstanta S.A., w którym zgłasza on zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez PWS Konstanta S.A. Reklamację składa się w każdej jednostce PWS Konstanta S.A. obsługującej klienta.
 11. Reklamacja może być złożona w formie:

– pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe przesłaną na adres: PWS Konstanta S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała;

– ustnej – telefonicznie dzwoniąc pod numer pod numer (33) 815 70 53 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w  każdej jednostce PWS Konstanta S.A;

– elektronicznej – wysyłając e-mail na adres pws@pwskonstanta.pl

 1. PWS Konstanta S.A. rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, z zastrzeżeniem, że w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w w.w. terminie 30 dni, PWS Konstanta S.A. przekazuje osobie, która złożyła reklamację, informację, w której wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 2. Odpowiedź PWS Konstanta S.A. na reklamację zostanie dostarczona osobie, która ją złożyła,
  w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy
  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych lub pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek tej osoby.
 3. Klientowi PWS Konstanta S.A. będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego: nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji, niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
 4. Skargę lub zażalenie, niebędące reklamacją, o której mowa w pkt. 10 powyżej, składa się
  w formach określonych w pkt. 11 powyżej, w każdej jednostce PWS Konstanta S.A. obsługującej klienta. Skargi i zażalenia rozpatrywane są przez osobę lub jednostkę organizacyjną określoną przez Zarząd PWS Konstanta S.A. w regulacjach wewnętrznych obowiązujących na dzień składania skargi lub zażalenia. Informacja w tym zakresie jest dostępna w jednostkach organizacyjnych PWS Konstanta S.A. PWS Konstanta S.A. rozpatruje skargę lub zażalenie
  i udziela na nie pisemnej odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, a w przypadku niemożności ich rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi
  w powyższym terminie zawiadamia pisemnie wnoszącego z podaniem przyczyny zwłoki i nowego terminu rozpatrzenia sprawy.
 5. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PWS Konstanta S.A. do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: rf.gov.pl oraz Sad Polubowny Przy Komisji Nadzoru Finansowego, którego adres strony internetowej jest następujący: www.knf.gov.pl oraz Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, którego adres strony internetowej jest następujący: www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny.
 6. Klientowi PWS Konstanta S.A. będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.