Klauzula informacyjna – dane osobowe

Zgodnie przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: PWS KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, 43-300 Bielsko – Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073190, posiadająca NIP 937–000–61–46 oraz numer REGON 070490343, adres email pws@pwskonstanta.com.pl, numer telefonu (33) 815 70 53. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczonego przez Administratora: abi@pwskonstanta.pl, tel (33) 815 70 53.
 2. Cele i podstawy przetwarzania
  Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane:

  • w związku z należytym świadczeniem usług, w tym w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • w celach archiwalnych (dowodowych), ewidencyjnych, wewnętrznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Usługobiorcy w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Usług niezgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną lub jakimkolwiek innym dokumentem, w tym Regulaminem szczegółowym, albo w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  • w celu realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).
 1. Dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
 2. Odbiorcy danych. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, m.in.: firmom księgowym, informatycznym, a także innym podwykonawcom wyżej wymienionych podmiotów. Pana/Pani dane osobowe nie zostaną ujawnione naszym partnerom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.
 1. Informujemy, że przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawienia) treści swoich danych,
  • prawo do usunięcia Twoich danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
  • W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z prawem, jesteście Państwo uprawnieni do złożenia w tej sprawie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
 2. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wykonania swoich praw, korespondencję proszę kierować pod adres e-mail pws@pwskonstanta.pl lub na adres ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała albo bezpośrednio w siedzibie Administratora.
 3. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Podanie danych osobowych w związku ze składaną reklamacją, skargą, zażaleniem jest konieczne do ich rozpatrzenia przez PWS Konstanta S.A. – bez podania danych osobowych nie jest możliwe rozpatrzenie reklamacji, skargi, zażalenia.
 4. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.