OC Mediatora – Ubezpiecz się – Mediuj spokojnie…

2020-12-11

Pierwszy w Polsce program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej mediatora. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu doświadczonych reprezentantów środowiska mediatorów wspólnie przygotowaliśmy program ubezpieczeniowy dedykowany wyłącznie osobom świadczącym usługi mediacji. Program jest rekomendowany przez Fundację Pracowni Dialogu z Torunia (link: OC dla mediatora – Fundacja Pracownia Dialogu | Toruń)

Polisa chroni przed roszczeniami oraz pokrywa koszty ochrony prawnej i udziału w postępowaniach skierowanych przeciwko mediatorom w związku z podejmowanymi przez nich decyzjami/ zarzucanymi błędami dotyczącymi wykonywania czynności mediacyjnych.

Ubezpieczeniu podlega między innymi odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców
i obrony sądowej.

Polisa OC Mediatora pokrywa m.in.:

 • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową ubezpieczonego
 • szkody wynikłe z ujawnienia informacji poufnych
 • szkody wynikłe z przekroczenia terminów
 • szkody związane z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych
 • szkody związane z naruszeniem tajemnicy mediacji, informacji poufnych
 • szkody związane z przewlekłym prowadzeniem mediacji
 • szkody związane z konsekwencjami uchybienia terminów sądowych lub procesowych
 • czyste straty finansowe wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim w następstwie wykonywania czynności zawodowych mediatora

Ponadto ubezpieczenie OC MEDIATORA pokrywa roszczenia za szkody wynikłe z naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym zadośćuczynienia.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY TYM UBEZPIECZENIEM LUB CHCESZ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?

zadzwoń lub napisz do nas (po więcej szczegółów kliknij tutaj)

Janusz Kaźmierczak
kom: 793 969 360
e-mail: oc@pracowniadialogu.org

Wioletta Konrad
kom: 695 699 607
e-mail: w.konrad@pwskonstanta.pl

Pytania do programu OC dla mediatorów:

 1. Dlaczego Pracownia Dialogu jest ubezpieczającym i dlaczego ktoś z nią niepowiązany musi skorzystać z naszego pośrednictwa?

  Przy tworzeniu specjalistycznych programów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, których nie ma na rynku konieczne jest zaangażowanie podmiotu z danej branży jako ubezpieczającego.

  Takie rozwiązania funkcjonują na rynku ubezpieczeniowym np:

  • OC zawodu lekarzy program aranżuje Izba Lekarska
  • OC zawodu architekta program aranżuje Izba Architektów
  • OC zawodu mediatora tu program aranżuje Fundacja Pracownia Dialogu

  W przypadku Mediatorów, Fundacja Pracownia Dialogu zwróciła się do profesjonalisty brokera ubezpieczeniowego , z którym stworzyliśmy program ubezpieczeniowy uwzględniający ryzyka jakie mogą pojawić się przy wykonywaniu zawodu mediatora.

  Możliwość przystąpienia do programu OC przez inne osoby spoza fundacji powoduje, że składki ubezpieczeniowe są znacznie niższe, niż zawężając program tylko do osób związanych z fundacją. W zw. z tym STU ERGO Hestia założyło, iż do programu przystąpi duża liczba mediatorów, a dla mediatorów przełożyło się to na obniżenie składek. Dodatkowo nasza Fundacja otwierając ten program dla wszystkich mediatorów w Polsce staje się w tym zakresie prekursorem działań na korzyść naszego środowiska w zakresie zabezpieczenia przed roszczeniami (takie działania na rzecz radców prawnych, adwokatów prowadzą ich izby zawodowe).

 2. Komu wydawana jest polisa? Ubezpieczającemu czy Ubezpieczonemu? Z wnioskiem przy wystąpieniu szkody do ubezpieczyciela występuje Ubezpieczony czy Ubezpieczający?

  Polisa jest w formie grupowej wydawana na ubezpieczającego natomiast indywidualny certyfikat ubezpieczeniowy otrzymuje każdy ubezpieczony zgodnie z par. 9 pkt 2 OWU. Obowiązki Ubezpieczającego przechodzą na Ubezpieczonego. 

 3. Czy w przypadku wszczęcia postępowania karnego lub cywilnego o wypłatę odszkodowania od Ubezpieczającego i wynikających z tego obowiązków względem Ubezpieczyciela, sytuacja ta wpływa na pozostałych ubezpieczonych w ramach tego samego ryzyka, mimo że nie są objęci tym samym zdarzeniem?

  NIE, nie wpływa to na pozostałych ubezpieczonych.

 4. Czy fakt, że Ubezpieczającym jest Fundacja Pracownia Dialogu może spowodować odmowę odpowiedzialności ubezpieczeniowej względem Ubezpieczonych?

  NIE, program jest stworzony w formie grupowej, aby obniżyć koszty ubezpieczenia. Każdy ubezpieczony otrzymuje oprócz certyfikatu OWU i w przypadku roszczenia zgłasza szkodę do STU Ergo Hestia zgodnie z §25 OWU. W razie wątpliwości poszkodowany może skontaktować się z brokerem ubezpieczeniowym PWS Konstanta S.A.

 5. Czy można „wrzucić w koszty” składkę za ubezpieczenie OC Mediatora?

  TAK, ubezpieczenie jest kosztem uzyskania przychodu dla wykupującego certyfikat. Na certyfikacie umieszczone są dane mediatora oraz składka.


Iwona Frydryszek

Dyrektor Biura Regionalnego w Bydgoszczy